W jaki sposób zacząć obliczać i odprowadzać aktualne składki ZUS?

Zatrudniając się w przedsiębiorstwie, podpisujemy przeróżne formy umów, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem zatwierdzenia umowy o pracę, pracodawca powinien rozpocząć wyliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Natomiast niewiele ludzi wie jakie dosłownie i w jakiej wielkości składki muszą być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracujących posiada świadomość, że są wypadki, w jakich nawet umowa o dzieło rodzi obowiązki płatnicze wobec ZUS.

klik

Autor: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com

Płatności przymusowe, które pracodawca winien odprowadzać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wielkość wyliczana jest na podstawie pensji brutto i jest finansowana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez pracownika. ZUS (zobacz bdo a jednoosobowa działalność) aktualne składki wyliczane są na podstawie wskaźników. Płacenie składek jest przymusowe, a kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym zarządzeniami terminie, także kto nie dopełnia obowiązku przesyłania zeznań rozliczeniowych, oraz imiennych meldunków miesięcznych, podlega karze finansowej.

Należnie z regulacjami, skrócenie okresu wypowiedzenia powinno być zastosowane tylko w stosunku do pracowników zatrudnionych na bazie umowy o pracę na czas nie oznaczony z trzymiesięcznym czasem wypowiedzenia .

Gdy uznasz, że ten artykuł jest ciekawy, kliknij na odsyłacz do źródła, który zawiera fascynujące informacje na omawiany wątek – będą one z pewnością interesujące.

O ile warunek ten nie jest spełniony, to skrócenie wypowiedzenia nie jest możliwe. W przypadku skróconego czasu wymówienia zatrudniony ma prawo do zadośćuczynienia w kwocie uposażenia za dalszą część czasu wymówienia, to znaczy za jeden, bądź dwa miesiące. Zadośćuczynienie to przysługuje jednakże jedynie w przypadku, gdy zmniejszenie nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości, bądź likwidowania firmy.

pracownicy

Autor: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli skrócenie okresu wypowiedzenia nastało w drodze porozumienia stron, takie żądanie pracującemu nie należy się. Odszkodowanie z tytułu skróconego czasu wypowiedzenia jest zyskiem pracującego i tym samym podlega ono obciążenia podatkiem. Metody obliczania wielkości odszkodowania z tytułu skróconego okresu wymówienia pokazuje odpowiednie postanowienie. Więcej na .